Kalsum, N. (2019). Potret Praktik Keberagaman Masyarakat Palembang Abad ke-19 dalam Naskah Tasawuf. Manuskripta, 9(2), 23-33. doi:10.33656/manuskripta.v9i2.146