Nurwansah, I. (2017). Hukum dalam Naskah Sunda Kuna Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Manuskripta, 7(1), 31-61. doi:10.33656/manuskripta.v7i1.81